«ក្លាហានបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានពានរង្វាន់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ» ក្នុងវេទិកា ប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់អ្នកសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានល្អប្រចាំឆ្នាំ២០២៣


ភ្នំពេញ៖សមាគមចំនួនរួមមាន សមាគមអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា សហការរៀបចំដោយ សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានគេហទំព័រកម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រនិងអនុញ្ញាតដោយក្រសួងព័ត៌មាន បានរៀបចំវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយស្តីពីការប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់ «អ្នកសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានល្អប្រចាំឆ្នាំ២០២៣»

 

នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសដំណឹង នៅថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ

 

កាន់តែលម្អិតសូមអានសេចក្ដីប្រកាសដំណឹងនេះបន្ថែមទៀត